Selectieprocedure

Infosessie en bezoek van de site

Op woensdagen 15 en 29 januari 2020 van 10 tot 12u.
Inschrijving hier

Vorm, inhoud en indienen van de offerte

Termijn
De offerte kan worden ingediend vóór 10 februari 2020, 10u.

Indienen van de offerte
In digitaal formaat op het volgende adres: info@circularium.be. D’Ieteren Immo behoudt zich het recht voor om een beperkt aantal weerhouden kandidaten uit te nodigen voor een mondelinge presentatie.

Aard
Deze procedure is niet onderworpen aan de reglementering van de openbare aanbestedingen daar het hier gaat om een privé initiatief. De eigenaar behoudt het recht om deze procedure te wijzigen, ze op elk moment stop te zetten, de opdracht niet toe te wijzen of een nieuwe procedure op te starten.

Taal
De documenten met betrekking tot de opdracht worden opgesteld in het Nederlands of het Frans.

Relevante referenties
Tenminste één referentie van een opdracht van dynamisering en beheer van een project transitoir gebruik wordt gevraagd. Met aanduiding van:

 • Maximum 4 relevante referenties op 1 recto A4 per referentie.
 • Periode van uitvoering.
 • Naam en aard van de opdrachtgever (openbaar of privaat).
 • De bestemmeling(en).
 • De doelgroep(en).
 • De oppervlakte (aantal m2 dat wordt bezet).
 • De ontwikkelde programma’s.
 • De menselijke middelen, materiaal, technieken en financiële middelen toegeschreven aan het project.

 

Gedetailleerd CV
Samenstelling van het team. Aantal jaren ervaring in lijn met de opdracht in kwestie, vaardigheden van de teamleden op het gebied van initiatiefname, creativiteit, communicatie, gemeenschapszin en kennis en begrip van de grote stedelijke uitdagingen.

Visienota
Deze toont het begrip aan van de opdracht, haar stedelijke, lokale en operationele uitdagingen, en haar doelstellingen. Deze nota dient tevens de visie te vermelden die de beheerder de komende 5 jaar wenst mee te geven aan het project. Deze nota levert tevens een kritische analyse door het duidelijk identificeren van de aandachtspunten die van nabij dienen te worden bekeken teneinde dit overgangsbeheer tot een goed einde te brengen. Maximum 2 A4 recto.

Methodologische nota
Een presentatie van de strategie die de beheerder wenst te ontplooien, ondermeer op gebied van de lokale inplanting van het project en zijn uitstraling op grotere schaal, de verenigbaarheid van de activering van site met de ambities van de eigenaar en met de context. Worden tevens verwacht: een planningsvoorstel voor de uitvoering van de opdrachten, toelichtingen omtrent de manier waarop de begeleiding, het sturen en de rapportering naar de eigenaar zullen gebeuren. Maximum 2 rectos A4 of evenwaardig.

Organisatorische nota
De samenstelling van het beheerdersteam, een nominatief en functioneel organigram dat duidelijk maakt op welke manier het team zal interageren met het stuurcomité en met de andere actoren verbonden aan het project. Maximum 4 rectos A4 of evenwaardig.

Deze nota zal tevens verduidelijken:

 • de menselijke middelen: met een korte beschrijving van de personen die deel uitmaken van het team en vermelding van hun respectievelijke kwaliteiten (ervaring, vaardigheden, etc.) en hun exacte rol.
 • De technische middelen, numeriek en logistiek materiaal die de kandidaat wenst in te zetten in het kader van de uitvoering van de betreffende opdracht.

Evaluatiecriteria van de kandidaturen

 • Relevantie van het begrijpen van de opdracht (inzet, doelstellingen, …) en van de voorgestelde visie.
 • Kwaliteit kritische analyse: identificeren van de verschillende aandachtspunten.
 • Kwaliteit en relevantie van de door de beheerder en zijn team voorgestelde methodologie om de opdracht tot een goed einde te brengen.
 • Kwaliteit en relevantie van de voorgestelde evaluatie- en communicatietools.
 • Kwaliteit en relevantie van het voorstel van het beheerdersteam met betrekking tot de vraag.
 • Kwaliteit van de communicatie- en rapporteringsvoorstellen tussen de managementsploeg en het stuurcomité.
 • Evaluatie en relevantie van de technische, materiële, numerieke en logistieke middelen die de beheerder wenst in te zetten voor de goede uitvoering van de opdracht.
 • Kwaliteit van het voorstel met betrekking tot de lokale verankering van het project.